Obchodní podmínky

OBCHODNÍ PODMÍNKY PRO NÁKUP ELEKTRONICKÝCH DÁRKOVÝCH VOUCHERů

 

Tyto obchodní podmínky se uplatní pro nákup Elektronických dárkových voucherů vydávaných obchodní společností D-Mobility Czech Republic s.r.o., IČO: 175 84 466, se sídlem: Praha 1, Krocínova 333/3, PSČ 110 00, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 303544 (dále jen „D-Mobility“) určených k jejich následné výměně za určené služby poskytované společností D-Mobility.

 

 

  1. Úvodní ustanovení a vymezení pojmů

 

1.1 Tyto obchodní podmínky (dále jen „OP“) blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti společnosti D-Mobility a Zákazníka, který si u společnosti D-Mobility zakoupí elektronický Dárkový voucher za účelem jeho výměny za služby poskytované společností D-Mobility a uvedené na Dárkovém voucheru, jako smluvních stran z tzv. nepojmenované smlouvy uzavírané dle § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku či jiného smluvního vztahu.

 

1.2 „Elektronickým dárkovým voucherem“ se rozumí dárkový voucher opatřený unikátním 9-místným kódem, který je zadán zákazníkem do aplikace Anytime a jeho zadáním se Zákazníkovi na jeho uživatelský účet připíše Bonus ve výši ceny uvedené na Elektronickém dárkovém voucheru.

 

1.3 „Zákazníkem“ se rozumí kupující libovolného Elektronického dárkového voucheru.

 

1.4 „Bonusem“ se rozumí částka uvedená na Elektronickém dárkovém voucheru, kterou Zákazník obdrží na jím vybraný uživatelský účet po zadání unikátního 9-místného kódu do aplikace Anytime.

 

1.5 „E-shopem“ se rozumí webová aplikace společnosti D-Mobility sloužící k prodeji jejích služeb včetně Elektronických dárkových voucherů.

 

1.6 Zakoupením a používáním Elektronického dárkového voucheru Zákazník souhlasí, že si přečetl tyto obchodní podmínky a souhlasí s jejich zněním.

 

 

  1. Zakoupení Elektronického dárkového voucheru

 

2.1 Elektronický dárkový voucher je možné zakoupit on-line prostřednictvím E-shopu a zaplatit bankovní kartou prostřednictvím platební brány na E-shopu.

 

2.2 Elektronický dárkový voucher je zakoupen po vyplnění požadovaných a pravdivých údajů (jméno, příjmení, e-mailová adresa, telefon), které jsou nezbytné pro provedení transakce a po odsouhlasení těchto OP a dání souhlasu se zpracováním osobních údajů. Elektronický dárkový voucher bude zaslán ve formátu *.pdf na Zákazníkem uvedený e-mail bezprostředně po dokončení transakce. Nákup Elektronického dárkového voucheru je možné provést i bez založení zákaznického účtu v aplikace Anytime nebo registraci v aplikaci Anytime.

 

2.3 Společnost D-mobility si vyhrazuje právo na prodej také jiných druhů voucherů. Podmínky těchto jiných voucherů jsou stanoveny individuálně pro každý jednotlivý případ.

 

2.4 Za samotný nákup Elektronického dárkového voucheru se nepřipisuje Bonus na účet Zákazníka. Bonus se připisuje až zadáním unikátního kódu Elektronického dárkového voucheru do zákaznického účtu v aplikaci Anytime.

 

 

  1. Uplatnění Elektronického dárkového voucheru

 

3.1 Před využitím Bonusu je nutné Elektronický dárkový voucher zadat do aplikace Anytime.

 

3.2 Po zadání unikátního kódu Elektronického dárkového voucheru a připsání Bonusu na zákaznický účet není Zákazník oprávněn žádat vrácení nebo výměnu Elektronického dárkového voucheru.

 

3.3 Základem pro použití Elektronického dárkového voucheru je unikátní číselný kód. Zákazník je povinen chránit tento kód před poškozením a také před jeho zneužitím třetími stranami (např. uveřejňováním fotografií). V případě, že je kód uvedený na Elektronickém dárkovém voucheru neplatný, nebo byl prokazatelně využit již dříve (tato skutečnost bude uložena v systému společnost D-Mobility), Elektronický dárkový voucher nebude přijat. Zákazník nemá v takovém případě nárok na jakoukoliv náhradu či odškodnění od společnost D-Mobility.

 

3.4 Vlastnictví Elektronického dárkového voucheru opravňuje Zákazníka k získání Bonusu v jím vybraném zákaznickém účtu v aplikaci Anytime.

 

3.5 Elektronický dárkový voucher nelze uplatnit jinak než připsáním Bonusu na zákaznický účet v aplikaci Anytime.

 

3.6 Poukázku je možné uplatnit nejpozději v poslední den platnosti daného Elektronického dárkového voucheru.

 

Elektronické dárkové vouchery k zakoupení online na E-shopu:

 

Název Elektronického dárkového voucheru: Voucher na výlet do Berlína

 

Typ Elektronického dárkového voucheru: Elektronický dárkový voucher je možné vyměnit za Bonus 4.800,- Kč na zákaznickém účtu

 

 

  1. Vybrané specifikace Elektronického dárkového voucheru

 

4.1 Elektronický dárkový voucher není možné opětovně nabít. V případě ztráty Elektronického dárkového voucheru nebude vydán duplikát.

 

4.2 Bonus na Elektronickém dárkovém voucheru se uplatňuje vcelku na jednom zákaznickém účtu, nelze jej rozdělit.

 

4.3 Službu vybranou Zákazníkem lze hradit v plné výši z Bonusu získaného na Elektronickém dárkovém voucheru, pokud bude k nákupu dané služby stačit. Zákazník v případě Bonusů z Elektronického dárkového voucheru tedy nebude muset k Bonusu doplácet podíl na ceně služby. Toto ustanovení se nevztahuje na bonusy získané jiným způsobem než z Elektronického dárkového voucheru.

 

 

  1. Ceník a možnost uplatnění Elektronického dárkového voucheru

 

5.1 Aktuální ceník jednotlivých Elektronických dárkových voucherů je uveden na E-shopu.

 

5.2 Bonus, který se získá uplatněním Elektronického dárkového voucheru, je uveden na Elektronickém dárkovém voucheru a v potvrzovacím e-mailu Zákazníkovi.

 

5.3 Vlastník Elektronického dárkového voucheru může předat svůj Elektronický dárkový voucher zdarma třetí osobě. Na tuto osobu se předáním Elektronického dárkového voucheru vztahují tyto OP. Předáním Elektronického dárkového voucheru třetí osobě se její původní Vlastník zavazuje tuto osobu informovat o pravidlech používání Elektronického dárkového voucheru.

 

5.4 Vlastník Elektronického dárkového voucheru není oprávněn Elektronický dárkový voucher dále prodávat (úplatně zcizovat) bez předchozího písemného souhlasu společnosti D-Mobility.

 

 

  1. Odmítnutí uplatnění Elektronického dárkového voucheru společností D-Mobility

 

6.1 Společnost D-Mobility může odmítnout uplatnění Elektronického dárkového voucheru z následujících důvodů:

Elektronický dárkový voucher byl předložen po uplynutí jeho platnosti;

Elektronický dárkový voucher byl již uplatněn;

Elektronický dárkový voucher byl zneplatněn z důvodu odstoupení od smlouvy;

Uplatnění Elektronického dárkového voucheru by bylo v rozporu s platnými právními předpisy.

Elektronický dárkový voucher byl znehodnocen tak, že není možné ověřit jeho pravost, platnost či strojově přečíst el. údaje.

 

 

  1. Výměna Elektronického dárkového voucheru

 

7.1 Zakoupený Elektronický dárkový voucher nelze vrátit ani vyměnit za hotovost či jiné protiplnění a nelze vydat duplikát Elektronického dárkového voucheru.

 

7.2 V případě stížnosti na fungování Elektronického dárkového voucheru je nutné předložit doklad o jeho zakoupení, tedy e-mail s potvrzením o zakoupení Elektronického dárkového voucheru.

 

7.3 Pokud Vlastníku Elektronického dárkového voucheru nebude umožněno zaregistrovat si v aplikaci Anytime uživatelský účet, je nutné  společnosti D-Mobility toto prokázat a prokázat jí i zakoupení Elektronického dárkového voucheru (e-mailem s potvrzením o zakoupení Elektronického dárkového voucheru). Po prokázání těchto skutečností společnost D-Mobility stornuje Elektronický dárkový voucher (zruší příslušný unikátní kód) a do 14 dnů vrátí částku stejnou platební metodou, jakou byla provedena původní platba. Vrácení částky není možné v případě, že byl Elektronický dárkový voucher před jeho stornováním vyměněn za Bonus (např. na jiném zákaznickém účtu).

 

 

 

  1. Odstoupení od smlouvy a náhrada škody

 

8.1 Zákazník, který zakoupil Elektronický dárkový voucher, má právo odstoupit od smlouvy o jeho zakoupení do 14 dnů bez udání důvodu. Toto právo zaniká po uplynutí lhůty 14 dnů od data uvedeného v e-mailu potvrzujícím nákup na E-shopu. Pokud má Zákazník zájem odstoupit od smlouvy, je nutné toto provést písemně prostřednictvím e-mailu info@anytimecar.cz nebo zaslat na adresu Krocínova 333/3, 110 00 - Praha 1. Částka bude vrácena stejnou platební metodou, jakou byla provedena původní platba, do 14 dnů od data, kdy bylo společnosti D-Mobility doručeno oznámení o odstoupení od smlouvy. Odstoupení od smlouvy není možné v případě, že již byl Elektronický dárkový voucher vyměněn za Bonus.

 

8.2 Společnost D-Mobility neodpovídá za ztrátu, zničení nebo odcizení Elektronického dárkového voucheru. Pokud dojde ke ztrátě Elektronického dárkového voucheru, nebude vydán duplikát.

 

 

  1. Platnost Elektronického dárkového voucheru

 

9.1 Elektronický dárkový voucher je platný 6 měsíců od data zakoupení.

 

9.2 Platnost Elektronického dárkového voucheru není možné prodloužit.

 

 

Tyto obchodní podmínky nabývají platnosti dne 22.11.2021.