Obchodní podmínky

Obchodní podmínky Anytime Business
(dále jen „OP“)


Zveřejněné dne 3. 4 .2023 a účinné ode dne 3. 4. 2023


Tyto OP společnosti D-Mobility Czech Republic s.r.o., IČ: 07584466, Krocínova 333/3, Praha 1, Staré
Město, 110 00, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským u soudem v Praze v oddílu C, vložka
303544, (dále též „Pronajímatel“) upravují vzájemná práva, povinnosti a principy smluvního vztahu mezi
Pronajímatelem a podnikatelem – zájemcem o pronájem vozidla pro své pracovníky, obchodní partnery
anebo jiné osoby (tento podnikatel dále též „B2B Klient“; jím určené osoby dále též jen „Určené osoby“).


I. Definice a výklad pojmů
V těchto OP a jejich Přílohách se používají následující výrazy, které mají význam definovaný níže:
Aktivace – připojení B2B Klienta ke Službě Anytime Business založením Podnikatelského účtu B2B
Klienta pro přístup ke Službě Anytime Business a dobíjení Kreditu pro jím Určené osoby, které jej pak
mohou použít pro Služby Anytime, fakturace a reportingu o využití Služeb Anytime Business Určenými
osobami pro služební účely.
Autorizace – provádění úkonů stanovených ve Službě Anytime Business za účelem identifikace B2B
Klienta prostřednictvím zadání Přihlašovacího jména a Hesla, které B2B Klient zná a uchovává v tajnosti
za účelem použití Služby Anytime Business.
Cena – je částka v Kč, kterou mají Určené osoby zaplatit Pronajímateli za Služby Anytime poskytované v
souvislosti s pronájmem Vozidla (nájemné) a užíváním Software Anytime. Cena vychází z příslušných
Tarifů, popř. dalších částek a poplatků dle Smlouvy a těchto VOP. Cena je v případě služebních jízd
zařazených Služby Anytime Business hrazena kreditem vloženým B2B Klientem do Služby Anytime
Business.
Heslo – jedinečná posloupnost znaků vytvořených B2B Klientem. Heslo v kombinaci s Přihlašovacím
jménem je obdobou vlastnoručního podpisu B2B Klienta, které potvrzuje, že původcem činností
vykonávaných pomocí Přihlašovacího jména a Hesla je B2B Klient.
Kredit – částka vložená B2B Klientem na jeho účet ve Službě Anytime Business, která slouží k úhradě
Ceny za pronájem Vozidel pro služební účely Určenými osobami.
Mobilní zařízeni – elektronické zařízení (smartphone, mobilní telefon, tablet) fungující na základě
operačního systému iOS nebo Android.
Osobní údaje – informace týkající se B2B Klienta a jím Určených osob, které může Pronajímatel
zaznamenat na elektronickém, papírovém a (nebo) jiném nosiči dat, včetně: (1) příjmení, jméno (jména),
(2) datum, měsíc a rok narození, (3) místo narození, (4) rodné číslo nebo jiné osobní identifikační číslo, (5)
číslo průkazu totožnosti, datum vydání, doba platnosti, označení orgánu, který průkaz vydal, (6) informace
o trvalém pobytu (bydlišti) a místě skutečného pobytu, (7) kontaktní údaje, včetně čísla mobilního telefonu
a e-mailové adresy, (8) fotografie, (9) jakékoliv jiné osobní údaje, které souvisí nebo mohou být vytvořeny
v souvislosti s uzavřením a plněním Smlouvy a (nebo) dohod o používání Služby Anytime. Dokumenty
Pronajímatele včetně těchto OP, Informace o zpracování osobních údajů a další dokumenty mohou stanovit
též jiný výčet údajů tvořících Osobní údaje.
Podnikatelský účet – samostatný oddíl na Webových stránkách, do něhož B2B Klient vstupuje zadáním
Přihlašovacího jména a Hesla, který je znám pouze jemu, v souladu s podmínkami Webových stránek nebo
Mobilní aplikace. Podnikatelský účet obsahuje soubor informací o B2B Klientovi a slouží pro správu služeb
Webových stránek B2B Klienta.
Pravidla – Pravidla pro používání Služby Anytime Business, která vycházejí z těchto OP, Webových
stránek a Mobilní aplikace.
Právní předpisy – zákony, vyhlášky a další právní předpisy, které jsou součástí právního řádu České
republiky i Evropské unie.
Přihlašovací jméno – e-mailová adresa B2B Klienta zadávaná B2B Klientem pro přístup
k Podnikatelskému účtu Klienta na Webových stránkách ve spojení s Heslem, které je obdobou
vlastnoručního podpisu B2B Klienta, a které potvrzuje, že původcem činností vykonávaných pomocí
Přihlašovacího jména je B2B Klient.
Registrace – registrování B2B Klienta v souladu s Pravidly a/nebo pokyny v OP za účelem zřízení
Podnikatelského účtu, možnosti dobíjení Kreditu pro jím Určené osoby, které jej pak mohou použít pro
Služby Anytime, fakturace a reportingu o využití Služeb Anytime Určenými osobami pro služební jízdy.
Služba Anytime – poskytnutí Vozidla do dočasného užívání prostřednictvím Software Anytime.
Služba Anytime Business – vytvoření Podnikatelského účtu, na který B2B Klient vkládá Kredit, jenž
mohou používat pro úhradu Ceny za služební jízdy jím Určené osoby.
Smlouva – soubor dokumentů, jejichž znění je schváleno rozhodnutím Pronajímatele a akceptováno B2B
Klientem dle těchto OP, a všechny jejich přílohy, které jsou nedílnými součástmi Smlouvy, jakož i veškeré
změny a (nebo) dodatky těchto dokumentů. Součástí Smlouvy, mimo jiného, jsou tyto OP a jejich přílohy a
jiné dokumenty Pronajímatele, s nimiž se B2B Klient má povinnost seznámit na Webových stránkách.
Uzavřením Smlouvy získává B2B Klient přístup ke svému Podnikatelskému účtu.
SMS zpráva – krátká textová zpráva zaslaná na Kontaktní číslo B2B Klienta. SMS zprávy mohou být
zasílány Pronajímatelem v rámci plnění Smlouvy a pro informační účely, včetně informování B2B Klienta
o provedení peněžních transakcí.
Třetí osoba – jakákoli fyzická či právnická osoba, sdružení právnických osob či veřejná instituce odlišná
od Pronajímatele nebo B2B Klienta.
Vozidlo – vozidlo poskytnuté Určeným osobám pro dočasné držení a užívání v souladu s podmínkami těchto
OP.
Webové stránky – internetové stránky Pronajímatele, dostupné na adrese https://darky.anytimecar.cz/.


Výklad pojmů
a) pokud kontext nevyžaduje jinak, slova v jednotném čísle zahrnují množné číslo a naopak;
b) odkaz na určitý paragraf, odstavec, článek, přílohu je interpretován jako odkaz na takto uvedený
paragraf, odstavec, článek, přílohu těchto OP;
c) odkaz na (i) změnu nebo na změněné ustanovení OP zahrnuje doplnění, změnu, postoupení,
novelizaci, revizi, přijetí nového znění a (ii) na OP je vykládán jako odkaz na OP, které mohou být
čas od času změněny a doplněny;
d) nadpisy jsou uvedeny pouze pro přehlednost a neovlivňují výklad těchto OP;
e) jakýkoli odkaz na „Právní řád“ nebo na „Právní předpisy“ znamená odkaz na Ústavu České republiky,
kterýkoli zákon (včetně ústavního) přijatý za účelem jejího plnění, na jakoukoli mezinárodní
smlouvu, která je pro Českou republiku závazná, na rozhodnutí Prezidenta České republiky, nařízení
vlády České republiky, vyhlášky ústředního a (nebo) místního orgánu nebo úřední osoby, jakož i na
jiné právní předpisy a rozhodnutí státních orgánů, které se vztahují na nedefinovaný okruh osob na
území České republiky;
f) jakýkoli odkaz na ustanovení Právního řádu nebo Právních předpisů je odkazem na ustanovení, které
může být čas od času změněno a doplněno nebo se přijímá v novém znění;
g) odkaz na „osobu“ zahrnuje kteroukoli fyzickou nebo právnickou osobu, veřejnoprávní korporaci,
právnickou osobu založenou státem nebo státní orgán, jakékoli sdružení, svěřenecký fond nebo
společnost (bez ohledu na to, zda byla vytvořena jako samostatná právnická osoba) nebo dvě a více
z výše uvedených osob a odkazy na „osobu“ zahrnují její právní nástupce a povolené postupníky;
h) u výrazů „včetně“ a „zahrnuje“ se má za to, že po nich následuje výraz „mimo jiné“, a to i v případě
jeho absence;
i) jakýkoli odkaz na „cizince“ zahrnuje odkaz na státní příslušníky ze zemí mimo Evropské unie, včetně
cizince se dvěma nebo více státními příslušnostmi (s výjimkou občanství České republiky nebo
členského státu Evropské unie) a na osoby bez státní příslušnosti.


II. Uzavření Smlouvy
2.1 Smlouva mezi Pronajímatelem a budoucím B2B Klientem je uzavřena provedením všech níže
uvedených kroků:
a) ze strany B2B Klienta zasláním dokladu totožnosti podnikatele-fyzické osoby anebo osoby
oprávněné zastupovat podnikatele-právnickou osobu, dokladu o oprávnění zastupovat podnikateleprávnickou osobu (vyjma případů, kdy oprávnění zastupovat vyplývá přímo z veřejně dostupných
registrů) a jiných dokladů a informací ve formě stanovené Pronajímatelem, přistoupením k
podmínkám uvedeným v Pravidlech a v OP v souladu s postupem zde stanoveným, tj. vyplněním
údajů v klientské sekci na adrese www.anytimedarky.cz a potvrzením přijetí OP,
b) ze strany Pronajímatele – potvrzením uzavření Smlouvy Aktivací Podnikatelského účtu B2B
Klienta ve Službě Anytime Business a zasláním aktuální verze OP na e-mail Klienta uvedený
v Podnikatelském účtu.
2.2 Bez ohledu na formu, kterou si B2B Klient zvolil k uzavření Smlouvy (elektronické podepsání, jiné
způsoby, které připouští Pronajímatel), je Smlouva uzavřena až v okamžiku, kdy Pronajímatel potvrdí
Aktivací Podnikatelského účtu B2B Klienta po ověření, zda B2B Klient vyhovuje požadavkům
stanoveným OP (a jejich přílohami), a po ověření předložených dokumentů. Pronajímatel si vyhrazuje
právo na základě vlastního uvážení uzavření Smlouvy s B2B Klientem nepotvrdit.
2.3 V případě, že osoba získala přístup k funkcím Služby Anytime Business, aniž by splnila požadavky,
uvedené v tomto článku, musí okamžitě oznámit tuto skutečnost Pronajímateli a zavazuje se nepoužívat
možnosti, které takový přístup poskytne. V opačném případě budou všechny operace provedené
jménem této osoby ve Službě Anytime Business považovány za operace provedené přímo touto osobou
a osoba, která získala neoprávněný přístup, se vystavuje postihu dle Právních předpisů. Nakládat
s Podnikatelským účtem B2B Klienta je oprávněn pouze ten B2B Klient, který byl schválen oprávněnou
osobou a obdržel potvrzující email o přiřazení k Podnikatelskému účtu konkrétního B2B Klienta od
Pronajímatele.
2.4 Po uzavření Smlouvy má B2B Klient možnost způsobem stanoveným v těchto OP možnost dobíjet
Kredit pro jím Určené osoby, které jej pak mohou použít pro Služby Anytime, získávat faktury a
reporting o využití Služeb Anytime Určenými osobami ke služebním jízdám, resp. o využití Kreditu.
B2B Klient bere na vědomí, že Pronajímatel neodpovídá za rozlišování soukromých a služebních jízd
Určených osob, toto rozlišení je vždy odpovědností Klienta.
2.5 Uzavřením Smlouvy B2B Klient potvrzuje že:
a) je v plném rozsahu seznámen s podmínkami Smlouvy, OP, Pravidly, požadavky a pravidly
spojenými s plněním této Smlouvy (včetně dokumentů Třetích osob);
b) e-mailová adresa použitá při Registraci je unikátní a patří B2B Klientovi;
c) registrovaný e-mail je jediný e-mail, který lze používat při komunikaci, dotazech a hlášení
změn Pronajímateli;
d) rozumí významu a smyslu dokumentů uvedených v těchto OP;
e) souhlasí s obsahem dokumentů uvedených v čl. 2.5.a) OP a zavazuje se plnit požadavky
stanovené těmito dokumenty;
f) poskytl platné údaje za účelem uzavření a plnění Smlouvy;
g) fyzická osoba zakládající Podnikatelský účet B2B Klienta odpovídá za zadání pravdivých a
skutečných údajů o B2B Klientovi;
h) splňuje požadavky pro B2B Klienta stanovené Pravidly, OP a Smlouvou a souhlasí s tím, že
není oprávněn Podnikatelský účet užívat v případě, že již nebude splňovat tyto požadavky;
i) byl seznámen s podmínkami zpracování jím zadaných Osobních údajů Pronajímatelem v
souladu se Smlouvou a Právními předpisy, jak jsou uvedeny na Webových stránkách;
j) veškeré dílčí smlouvy, objednávky a platby bude B2B Klient zadávat do svého Podnikatelského
účtu založeného na adrese www.anytimedarky.cz po přihlášení B2B Klientem.
2.6 Tyto OP jsou B2B Klientovi k dispozici:
a) v elektronické podobě:
• umístěním souboru na Webových stránkách. B2B Klientovi bude při uzavření Smlouvy zaslán
odkaz na oddíl Webových stránek, kde si OP může stáhnout do svého zařízení.
• e-mailem – ve formě souboru pdf., s textem OP.
b) v papírové podobě – v sídle Pronajímatele; v případě uzavření Smlouvy v papírové podobě je
Klientovi předána kopie OP.


III. Ceny, platby a dobíjení Kreditu
3.1 B2B Klient veškeré své platby, včetně dobíjení Kreditu, provádí výběrem a následným uhrazením
vybraného obnosu k dobití Kreditu prostřednictvím platební brány přístupné z jeho Podnikatelského
účtu ve výjimečných případech lze platbu provést bankovním převodem na bankovní účet
Pronajímatele.
3.2 B2B Klient v nastavení Podnikatelského účtu pod údaji o fakturační adrese zaškrtne pole „Nakupuji na
firmu“, čímž dojde ke spárování Kreditu s Podnikatelským účtem a ke zpřístupnění zaplaceného
Kreditu jím Určeným osobám
3.3 Podmínkou Aktivace Podnikatelského účtu je provedení prvního dobití Kreditu B2B Klientem.
3.4 B2B Klient provádí dobíjení kreditu probíhá v klientské sekci na https://darky.anytimecar.cz/, po
přihlášení svým uživatelským jménem a heslem, výběrem a následným uhrazením vybraného obnosu
k dobití Kreditu.
3.5 Kredit je připsán nejpozději 2. pracovní den po uhrazení.
3.6 Prvním dobitím Kreditu B2B Klient (podnikatel-fyzická osoba) resp. osoba zastupující B2B Klienta
(podnikatele-právnickou osobu) potvrzuje, že
a) je oprávněná zastupovat B2B Klienta
b) souhlasí s OP.
3.7 Určené osoby mají přístup ke Kreditu B2B Klienta a pokud si zvolí, že jejich jízda je služební, bude
Cena stržena ze složeného Kreditu B2B Klienta.
3.8 V případě přečerpání Kreditu některou z Určených osob je B2B Klient odpovědný tento dluh uhradit a
Pronajímatel je oprávněn do uhrazení přečerpání Podnikatelský účet B2B Klienta blokovat a Určeným
osobám neumožnit placení Ceny za služební jízdy Kreditem.
3.9 Předplacený Kredit má platnost 12 měsíců ode dne dobití.
3.10 Za samotné dobití Kreditu se nepřipisují B2B Klientovi ani žádné z Určených osob bonusy, které
se jinak připisují za užívání Služby Anytime.
3.11 Bezprostředně po uhrazení Kreditu Pronajímatel vystaví v klientské sekci na
https://darky.anytimecar.cz/ fakturu pro B2B Klienta a rovněž jí zašle na e-mail B2B Klienta.
3.12 Ceny včetně případných bonusů a slev se řídí platným ceníkem pro B2B Klienty uvedeným na
stránkách www.anytime.cz.


IV. Reporting
4.1 Pronajímatel se zavazuje B2B Klientovi pravidelně zasílat seznam jízd včetně aktuálního zůstatku na
účtu na e-mail uvedený B2B Klientem pro účely Přihlašovacího jména a vystavit jej v jeho
Podnikatelském účtu.
4.2 Pronajímatel se zavazuje zaslat B2B Klientovi při snížení zůstatku Kreditu pod 1 000 Kč upozornění.


V. Přiřazení Určených osob k Podnikatelskému účtu
5.1 B2B Klient, resp. osoba oprávněná jej zastupovat, po Registraci Podnikatelského účtu, zašle
Pronajímateli na e-malivou adresu info@anytime.cz ze svého e-mailu, který použil jako Přihlašovací
jméno, seznam Určených osob a k nim jednotlivě uvede jejich přihlašovací jména, celého jejich jména
a data narození do Služby Anytime.
5.2 Pronajímatel nejpozději do 2 pracovních dnů přiřadí Určené osoby k Podnikatelskému účtu B2B
Klienta, aby ve chvíli, kdy bude z tohoto účtu zaplacen Kredit, měly k němu přístup ve chvíli, kdy
označí některou ze svých jízd ve Službě Anytime jako služební.
5.3 B2B Klient, resp. osoba oprávněná jej zastupovat, se zavazuje k udržování aktuálního seznamu
Určených osob.
5.4 Určené osoby mohou být přiřazovány a odstraňovány pouze prostřednictvím e-mailu uvedeném při
registraci B2B Klienta jako Přihlašovací jméno.
5.5 Určené osoby musejí být registrovanými a schválenými klienty Služby Anytime jako fyzické osoby.
5.6 Pronajímatel si vyhrazuje právo odmítnout přidat a schválit Určenou osobu, a to i bez udání důvodů.
5.7 B2B Klient bere na vědomí, že na služební jízdy se nevztahují marketingové akce ani bonusy pro
uživatele – fyzické osoby.


VI. Odpovědnost B2B Klienta za Určené osoby
6.8 B2B Klient odpovídá spolu s Určenou osobou za závazky Určené osoby vůči Pronajímateli způsobené
během služební jízdy Určené osoby ve Službě Anytime, jestliže Určená osoba označila, že daná jízda
má být hrazena z Kreditu B2B Klienta, včetně jízdy s vyčerpaným Kreditem nebo včetně vzniklých
škod Pronajímateli či jiných práv souvisejících s danou služební jízdou.
6.9 Pronajímatel neodpovídá za rozlišování soukromých a služebních jízd Určených osob; zda se jedná o
služební jízdu, či nikoliv, rozhoduje Určená osoba prostřednictvím Služby Anytime bezprostředně před
zahájením jízdy.


VII. Komunikace
7.1 B2B Klient je oprávněn pro urgentní požadavky související s užíváním vozidla využít telefonní linku
Anytime.
7.2 V ostatních případech (včetně dotazů souvisejících s dobíjením kreditu, stavem účtu či fakturací) je B2B
Klienta své požadavky posílat emailem na adresu: info@anytimecar.cz


VIII. Trvání Smlouvy, změna a zrušení Smlouvy. Blokování Podnikatelského účtu
8.1 Smlouva nabývá účinnosti okamžikem jejího uzavření Stranami v souladu s čl. III VOP (Uzavření
Smlouvy) a je uzavřena na dobu neurčitou.
8.2 V souladu s § 1752 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, se Strany dohodly, že Pronajímatel je
oprávněn provádět změny a (nebo) doplnění podmínek OP, jednostranně. Změny OP provedené
Pronajímatelem, stejně jako nové znění OP nabývají účinnosti a stávají se závaznými pro Strany po
uplynutí 15 kalendářních dnů ode dne, kdy Pronajímatel změny oznámil B2B Klientovi a umístil nové
znění OP nebo změny a (nebo) doplnění OP na Webových stránkách, Pronajímatel nestanoví jiné datum
vstoupení v účinnost svým rozhodnutím zveřejněným společně s takovými změnami a (nebo)
doplněním OP (“Zveřejnění“).
8.3 Rozhodnutím Pronajímatele mohou podmínky OP, které zlepšují postavení B2B Klienta, mít zpětný
účinek a vztahovat se i na vztahy, které vznikly před Zveřejněním, ledaže B2B Klient vyjádřil svůj
nesouhlas s tím, aby změny a (nebo) doplnění OP, které zlepšují postavení B2B Klienta, měly vůči
němu retrospektivní účinek a byly uplatněny před Zveřejněním, což je B2B Klient povinen oznámit
Pronajímateli písemně nebo prostřednictvím Podnikatelsk0ho účtu (pokud je tato funkce k dispozici)
nejpozději do 15 kalendářních dnů od data Zveřejnění. Pokud Pronajímatel neobdrží toto oznámení B2B
Klienta o nesouhlasu způsobem a ve lhůtě stanovené v tomto článku 8.3, má se za to, že změny a (nebo)
doplnění OP jsou B2B Klientem v plném rozsahu akceptovány a platí ve vztahu k B2B Klientovi od
data Zveřejnění.
8.4 Pokud B2B Klient nesouhlasí se změnami a (nebo) doplněním OP, jak je uvedeno v článku 8.2 OP, je
oprávněn změny jednostranně odmítnout ve lhůtě 15 kalendářních dnů od jejich oznámení
Pronajímatelem a Smlouvu vypovědět za podmínky, že splní veškeré své platební povinnosti (doplacení
Kreditu, jiné náhrady a další platby, jakož i náhrady škody včetně těch, za něž odpovídá spolu s Určenou
osobou) vzniklé po dobu platnosti Smlouvy nebo v souvislosti s plněním, porušením nebo nesprávným
plněním Smlouvy. Jednostranné odmítnutí změn Klientem nezbavuje Klienta povinnosti plnění všech
svých závazků vzniklých před ukončením Smlouvy. Pokud Klient nedoručil Pronajímateli písemné
oznámení o odmítnutí změn způsobem popsaným v ustanovení 8.3 OP, Strany mají za to, že změny a
(nebo) doplnění OP jsou platné vůči B2B Klientovi od okamžiku Zveřejnění.
8.5 Dobití Kreditu B2B Klientem v každém případě svědčí o úplném seznámení B2B Klienta s podmínkami
Smlouvy a OP v okamžiku dobití Kreditu a o jejich bezpodmínečném přijetí B2B Klientem v plném
rozsahu.
8.6 Každá Strana je oprávněna jednostranně vypovědět Smlouvu zasláním písemné výpovědi druhé Straně,
a to s výpovědní lhůtou 30 dnů ode dne doručení takového písemného oznámení. B2B Klient je povinen
splnit veškeré své závazky vyplývající ze Smlouvy nejpozději ke dni ukončení Smlouvy, s výjimkou
případů, kdy Právní předpisy poskytují B2B Klientovi jiná práva, která nemohou být změněna dohodou
Stran a jsou závazná.
8.7 Vypovězení Smlouvy z podnětu B2B Klienta je možné učinit na základě písemného oznámení Klienta,
které má náležitosti právního jednání. Výpověď je možné zaslat též z emailové adresy uvedené
v Podnikatelském účtu B2B Klienta jako jeho Přihlašovací jméno na email Pronajímatele
info@anytimecar.cz.
8.8 Pronajímatel je oprávněn jednostranně vypovědět Smlouvu s B2B Klientem bez výpovědní lhůty dle čl.
8.6 v následujících případech:
• B2B Klient podstatným způsobem poruší podmínky stanovené ve Smlouvě a OP, včetně
požadavků vůči Klientovi nebo je poruší nepodstatným způsobem a porušení neodstraní ani v
dodatečné lhůtě 7 dnů od obdržení oznámení Pronajímatele o takovém porušení;
• opakované porušení Právního řádu B2B Klientem;
• Pronajímatel má zřejmý důvod se domnívat, že B2B Klient poruší podmínky Smlouvy a OP,
nesplní své závazky nebo bude činit překážky Pronajímateli;
• v případech uvedených v článku 8.11 OP;
• v dalších případech hrubého porušení Smlouvy, těchto OP či Právních předpisů.
8.9 Smlouva je ukončena v okamžiku zaslání příslušného oznámení B2B Klientovi prostřednictvím e-mailu
zaslaného Klientovi. Pokud v okamžiku oznámení je využíváno nějaké Vozidlo a jeho Cena má být
zaplacena z Kreditu, bude tato Cena připočtena k platebním závazkům B2B Klienta.
8.10 Ukončení Smlouvy z jakýchkoli důvodů nezprošťuje Strany plnění platebních závazků (doplacení
Kreditu, jiné náhrady a další platby, jakož i náhrady škody včetně těch, za něž odpovídá spolu s Určenou
osobou), jejichž důvody vznikly během doby účinnosti Smlouvy nebo v souvislosti s plněním,
porušením či neplněním Smlouvy. B2B Klient zároveň bere na vědomí, že veškeré údaje o jeho
Podnikatelském účtu budou Pronajímatelem po dobu dalších 10 let od ukončení Smlouvy archivovány
v zabezpečených systémech, a to z důvodu řešení případných reklamací a dalších požadavků Právních
předpisů.
8.11 Pronajímatel je oprávněn zablokovat Podnikatelský účet B2B Klienta v případech uvedených v
článku 8.8 VOP a také:
• v případě důvodného podezření nepoctivého jednání B2B Klienta (včetně, ale ne výlučně,
poskytnutí nepravdivých informací, nemožnosti odepsání peněžních prostředků aj.);
• v případě, že má B2B Klient vůči Pronajímateli neuhrazený dluh;
• v případě hrubého nebo urážlivého chování B2B Klienta;
• v případě pokusu B2B Klienta o uvedení Pronajímatele v omyl;
• v případě odmítnutí plnění požadavků Pronajímatele stanovených nebo vyplývajících ze Smlouvy
a OP B2B Klientem;
• v případech, kdy B2B Klient nesplňuje (přestal splňovat) požadavky Pronajímatele vůči B2B
Klientovi týkající se schopnosti užívat Službu Anytime Business;
• v dalších případech, kdy porušení Smlouvy a OP ze strany B2B Klienta vylučuje možnost užívání
Služby Anytime Business B2B Klientem.
8.12 Zablokování Podnikatelského účtu B2B Klienta znamená omezení funkčnosti Podnikatelského účtu
B2B Klienta, v důsledku čehož B2B Klient nemůže provést některé operace, které jsou obsaženy v
rozsahu práv nezablokovaného Podnikatelského účtu B2B Klienta. B2B Klient není zvlášť informován
o zablokování Podnikatelského účtu B2B Klienta. Zablokování Podnikatelského účtu B2B Klienta
může mít vliv na možnost provádění činností s Vozidlem podle jiných dohod uzavřených mezi
Pronajímatelem a Klientem, příp. Určenými osobami.
8.13 Odblokování Podnikatelského účtu B2B Klienta může být spojeno s uplynutím určitého časového
období, splněním závazků B2B Klientem, odstraněním okolností, které byly důvodem blokace. Blokace
může být také nastavena na dobu, kdy se rozhoduje o účelnosti další spolupráce s B2B Klientem v rámci
Smlouvy.
8.14 Blokace Podnikatelského účtu B2B Klienta není důvodem k tomu, aby B2B Klient uplatnil jakékoli
nároky vůči Pronajímateli, včetně požadavků spojených s poskytnutím Vozidla do pronájmu.


IX. Postup řešení sporů
9.1 Všechny spory mezi Stranami v rámci této Smlouvy nebo v souvislosti s ní, včetně výkladu nebo plnění,
jsou řešeny jednáním Stran a/ zasláním písemné reklamace druhé Straně, která může obsahovat podstatu
sporu, odkazy na ustanovení této Smlouvy a (nebo) Právního řádu porušená druhou Stranou, jakož i
konkrétní návrhy na řešení sporu.
9.2 Termín pro posouzení reklamace Stranou, která ji obdržela, je 10 (deset) pracovních dnů, není-li
Stranami písemně dohodnuto jinak.
9.3 Všechny reklamace ze strany B2B Klienta může B2B Klient
- buď zaslat z e-mailové adresy B2B Klienta přiřazené k jeho Podnikatelskému účtu na e-mail Pronajímatele
info@anytimecar.cz; anebo
- zaslat do sídla Pronajímatele na adrese Krocínova 333/3, 110 00 Praha 1 - Staré Město; anebo
- předat osobně v sídle pronajímatele na adrese Krocínova 333/3, 110 00 Praha 1 - Staré Město.
9.4 Podle výsledku posouzení písemné reklamace B2BKlienta může Pronajímatel zaslat B2B Klientovi
zpětnou vazbu buď na jeho poštovní adresu, nebo e-mailem.
9.5 Není-li možné vyřešit spory mezi Stranami prostřednictvím jednání, jak je stanoveno v tomto článku
OP, budou spory rozhodnuty věcně a místně příslušným soudem České republiky.


X. Další podmínky
10.1Jakákoli korespondence, telefonická a jiná jednání, která proběhla před uzavřením Smlouvy, pozbývají
účinků okamžikem uzavření Smlouvy.
10.2Od okamžiku uzavření Smlouvy uznávají Strany účinky dokumentů (s výjimkou dokumentů uvedených
v čl. 10.1 OP) zaslaných e-mailem (e-mailová adresa a poštovní adresa Pronajímatele uvedená v OP a
e-mailová adresa a poštovní adresa B2B Klienta uvedená v Podnikatelském účtu), souhlasí s tím, že
uvedené dokumenty jsou písemnými doklady podepsanými vlastnoručním podpisem příslušné
oprávněné osoby, protože pouze osoby zplnomocněné k podepsání příslušných dokumentů mají přístup
k příslušným e-mailovým adresám a zavazují se uchovávat e-mailová hesla v tajnosti a neumožnit jejich
použití Třetím osobám.
10.3S ohledem na ustanovení článku 10.2 OP Strany rovněž uznávají účinky sdělení a úkonů zaslaných a
provedených B2B Klientem pomocí Webových stránek (pomocí Podnikatelského účtu B2B Klienta),
protože pouze B2B Klient má přístup k příslušnému Podnikatelskému účtu; B2B Klient se zavazuje
uchovávat v tajnosti všechny přihlašovací údaje potřebné pro použití Podnikatelského účtu B2B
Klienta) a neumožnit jejich použití Třetím osobám.
10.4Zprávy zaslané e-mailem se považují za přijaté adresátem v okamžiku jejich odeslání. Pronajímatel má
právo neodpovídat na zprávy, které byly dříve zodpovězené nebo obsahují obscénní, urážlivé výrazy,
hrozby týkající se života a zdraví zaměstnanců Pronajímatele nebo osob jim blízkých, majetku
Pronajímatele nebo jeho zaměstnanců, informovat autora zprávy o nepřípustnosti takového jednání a
uložit Pokutu v souladu s OP.
10.5Aktuální informace o podmínkách Smlouvy a OP jsou uvedeny na Webových stránkách.
10.6B2B Klient se zavazuje bez zbytečného prodlení informovat Pronajímatele o všech změnách jakýchkoli
Osobních údajů, jakož i údajů tvořících Podnikatelský účet B2B Klienta, o prozrazení přihlašovacích
údajů Třetím osobám, jakož i o jejich ztrátě nebo o jakýchkoli okolnostech, které ohrožují zachování
přihlašovacích údajů a Hesla – prostřednictvím kontaktování Pronajímatele a splněním požadavků
Pronajímatele, které vyplývají z potřeby identifikovat B2B Klienta a ověření skutečností, o nichž
informuje B2B Klient v souladu s tímto článkem OP. Pronajímatel neodpovídá za jakékoli následky
související se změnami údajů B2B Klienta uvedených v tomto článku OP a za operace provedené
s Podnikatelským účtem B2B Klienta, pokud B2B Klient neoznámil Pronajímateli okolnosti uvedené v
tomto článku OP a (nebo) poskytl Pronajímateli neplatné údaje